X
تبلیغات
زولا

"ارد بزرگ" و "احمد شاه مسعود" (بررسی نقش آنها در تغییر نام افغانستان به خراسان)

 موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:24 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : ... محل سکونت : :افغانستان ایمیل :

سلام به هموطنان گرامی !
قبل از اینکه وارد بحث شوم لازم میدانم از پژوهشگر و ژورنالیست پاکستانی که چند سال قبل نوشته بود نقل قول کنم.موصوف در مورد نام کشور پاکستان چنین اظهار نظر میکند.با تولد کشور پاکستان ما دو مادر را از دست دادیم , هندوستان بزرگ, و خراسان کبیر,بدینمعنی که نه از فرهنگ وتمدن هندوستان چیزی بما دادند و نه از فرهنگ پربار خراسان نصیب ما شد.امروز ما یک کشور بدون تاریخ و فرهنگ هستیم.توجه مینمایید دیگران حسادت میخورند و پشتون های ما از تاریخ منکر,و با فرهنگ خود خود را بیگانه میدانند ؟ در حالیکه دعوا دارند که همه مهاجر و تنها اینها قباله پدری ملکیت را در جیب دارند. خراسان نام یک دور تمدنی از تاریخ ماست که پشتون ها هم شامل آن میباشند,خراسان نام یک ملیت ,قوم و قبیله نیست . مربوط همه ساکنین افغانستان امروزیست. همچو خواست های انسانی بزور برچه و تفنگ برآورده نمیگردد در عوض عقل و فراست میخواهد , که درینمورد خجالت شما هستم که نداریم.......!


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:27 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : Songar Hazara محل سکونت : :Ghargistab ایمیل :

از همه ای ملیتای باهم برادر جدا تقاضا داریم از طرح معقول ومنتقی اقای کا مجو حمایت وبشکل اصولی واساسی در سراسر کشور تتبق نمده وازین بشتر اجازه ندهند نسلهای اینده در انزوای بی هوی یتی بسر بیبرند.تابکی قتلوکشتارهای دسته جمعی وتخریب اثرهای تمدنی وغارت دستداشتههای اجتماعی .باور داشته باشید از برکت حکومتهای گذشته افغانی ملیونها هموطنم مثل خودم بسواد ومحروم از هرگو نه نعمت شهروندی هستند . وقتی تراژیدی نسلی بامیان باستان باچشمانم دیدم .و ویرانی انیاد واره های باعزمت پدرانم را دیدم که چگونه راکیت باران وانفجار داده شد? ازانسانیت وازخودم نفرت بردم وبزرگان بامیان مگفتند این ( مجسمهای هنری شمامه وسل سال برای احترام برابری انسان زن ومرد ) از 2500 پیش به یاد گار مانده بود. درحالیکه بشر امروز خواستار حقوق برابری زنومرد هستند.ومگفتند روی این شاهکاریهای تمدنی درحدود350 سال وسدها هنرمند وهزاران هنردوست کار کرده اند . تا فرهنگ انساندوتی .هنرومحبت وطتنی.وروحیه ای سازنده گی خیشرا برای نسلهای اینده ابدی وجاودان بنمایش بگذارند. اما ان همه عزمت وعشق وصداقت وزحمت ودر یکلام ان هویت زیبای ملی با ان جبه سرشار اقصادی کداشت??? فقط وفقط درا سر حسادت قوم پشتون با همکاری تنگ نظران منطقه ای شان بخاک یگسان گشت. چرا??? باید ازپشتون ها پرسانکرد.( مقاله ای اقای کامجو)
برای همه ملیهای با هم برادر یگسان است.( خراسان ) یکی از یادگار های تمدن شکوه مند امپراطوری کوشانی است. این کار شده نی است.چه امروز ویا چند صد سال بعد .ماهم قویا میگویم اگرپشون ها به خرا سان رضایت ندارند ? بیاید بکوری چمی انهای که دیدن عزمت تمدن کو شانی را ندارند ? افغانستان را (جمهوری کو شانی ) نا م نمایم . وان مجسمه برابری زن ومرد سل سال وشما مه تاریخی را از نو اباد . وباکمال وقار وروحیه اسان دوستی برابری وبرادری در برابری دنیای متمدن وارید گفتگوی تمدنها شویم( وبامیان باستان را مرکز گفتگوی تمدنها بسازیم)
ما ایمان داریم واعتقاد بدست داشتهای پدران خوداریم واعلان مکنیم که اگر دگر برادان با هم برادر ملیتهای غیر پشتون با این موضوع همدلی وهمکاری نکند ? ملیون ها نسل جوان "هزاره" این وظفه مقدس ملی را انجام خواهد ا د. واین حق مسلم مردم ماست . ا کنون که ملت قرمان ما زنجیر های تحمیق مزهبی وسیاسی را با خون صد ها هزار قربا نیان گورهای دسته جمعی اش و کله منار ها وبا اه واشک یتیمان وبرده ای 5 پیسه ای اش واخراج اجبا ری صد ها هزار از سر زمین بومی اش..پاره کرده اند .دگر فریب هیچ فریبگریرا نخوا هند خورد. واز مرگ سرخ هراس نداریم . واین خود ملیتهای محکوم تاریخ دوصد ساله افغانستان امروزی وخراسا ن دیروز وغرجستان پری روز وامپرا طوری شکوه مند کو شانی پیشتر پری روز است که با همت وشهامت وهمدلی وبرادری واقیعی بخاطر حفظ منافع ملی وبین اللملی وبرای جبران عقب مانده گیهای دوصد سا له از کاروان علم ودانش وبرای جلو گری ازغارت بیشتر سرمایه های ملت به غم نشسته کشور وایجاد صلح ودایمی بین ملهای عزیز وباهم برادر دست هم را گرفته وسرنوشت خوش ازین وضعیت بحران بی هویتی سیاسی اقتصادی نجات دهند... گب زیاد است خلا صه .ازهم نما یندهگان عزیز مجلس ملی تقاضادریم این پشنهاد مسبت را مورد مهرورزی قرار داده وبه نسلهای امروز واینده رحم نمایند . واجازه دهید در فخر مشترک ملی خویش را سهیم دانسته وفریاد نموده بر تمدن نیا کان خویش درود فرستا ده واباد وپاسداری نمایم. درود بر خراسانی وکو انی . درود بر هزارستان باستان.جمعی از هزاره های غرجستان.


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:31 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : Mihandoost محل سکونت : :Perwan ایمیل :هر کس یک نرمه خرد و عقل در سر داشته باشد .، او میداند که افغان و استان دو واجه یا دو کلمه اند و استان معنی جای را میدهد و افغان هم برابر به پشتون است .، پس افغانستان برابر می شود با پشتونستان یعنی جای پشتون ها یا افغان ها .، درینصورت دشواری دیگر گروه ها و قوم ها نادیده گرفته شده و به حق انها ستم وظلم می گردد و در جامعه بی داد گری و بی عدالتی به میان می اید ما نند گذشته ها ا ز اینرو نام خراسان برای این کشور باید گذاشته شود تا همه ای مردم خود را یک گونه ویک ملت به دانند .


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:32 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : Fraydoun محل سکونت : :Nederland ایمیل :

با درود بی پایان به تمام هئئیهنان گرائی من از طرح انسانی اقای کامجو پشتیبانی نئوده و هیچگونه تعصبی هم با واژه افغان وافغانستان ندارم. اما باید بگویم که حتی برادران پشتون ما هم هویت ملی خود را در واژه افغان نمبینند. اقای ادم خان یوسفزی درمقاله خود زیر نام پختون یا افغلن ثوک دی که در سابت خراسان زمین به نشر رسیده است.،این موضوع را بیان کرده است.تبدیل نام کشور عزیز ما افغانستان به خراسان یگانه راه نجات تمام ملیت ها و اقلیت های مذهبی کشورمان از زیر سلطه ای. اس. ای و انگریز خواهدبود. و اما به جواب واکنش تند برادران وطندار و عزیزی باید بگویم که این حرف خود ایشان نبوده بلکه انرا از مقاله اعظم سیستانی که بنام خراسان.،ایران وافغانستان در سایت تول افغان به نشر رسیده است.، اقتباس نموده اند


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:33 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : داور محل سکونت : :تورنتو ایمیل :

آقای کامجو ما برای خودت و طرحت که جانانه است پیروزی میخواهیم خراسان واقعا نام در خور شان این سرزمین است ، آنهایکه در بالا به نوشتن نظراتی پرداخته اند ، یقین دارم که نوشته ای خودت را نخواند اند و فقط بعد از دیدن عنوان آن به ابراز نظر پرداخته اند . این دومین بار است که مردی از قلم بدستان ما جرئت میکند و چنین چیزی را مطرح میکند ، آنهایکه در بالا نظر داده اند که احمد شاه ابدالی ینیان گذار افغانستان است در اشتباه اند چون او هم در آثار بجامانده از آن زمان به نام امیر خراسان لقب گرفته است نه افغانستان ، این نام فقط بعد از معاهده ای ننگین دیورند به این سرزمین چسپانده شد و تنها افراطیون پشتون بر آن تاکید دارند نه آنهایکه کمی عقل در سر دارند و بر پشتونیزه ساختن همه ای مردم هم افراطی ها تاکید دارند نه مردم عام پشتون ، و در طول سالها این تلاشها صورت گرفته که هر بار بجای نرسیده و باعث خون ریزی شده است. طوریکه دیده میشود اینبار نیز افراطی ها ی تازه به دوران رسیده با صدور فرمان های به ارگان های وزارت داخله دستور داده اند تا در تذکره ای تابعیت مردم در ستون ملیت بنویسند افغان ، با این کار خویش فکر کرده اند که معضله در همین جا ختم میشود ، که در اشتباه اند .
کامجی عزیز خداوند یارو مدد گارت باد ...


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخی به فرزندان ناخلف کشور که میخواهند نام افغانستان به خرا
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:35 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : عاصی محل سکونت : :دوزخ ایمیل :

به آقای که ، ادیب نام خود را نوشته است ! اول تو باید این حقیقت تلخ را بپذیری ، مطرح کردن این چنین خواسته های مشروع حق تمام مردم این سرزمین بی نام و نشان است . حال دوران سرای موتی ، دهمزنگ و زندان ارگ نیست که هر خواست مشروع را در آن تا دم مرگ زندانی کنید ، ادیب خان چرا از به خون خقتن دوباره مردم ما به آنهای هشدار نمیدهید که طالب وار در راه تحقق آرمانهای افراطیون اند .
نازنین ادیب شعار و بی ادب کیش ، احمدشاه مسعود فقید هیچگاهی استراتیژی خود را شعار نساخت ، تو و همفکرانی مانند خودت به این باور پوچ دلبسته اید که خدا نخواسته مسعود عزیز (ر ح ) آرزو هایش را بخاک برد ، نه عزیزم این طور نیست آرزو های مسعود بزرگ یکی اش بیداری ملت اش بود تا دشمنان اش را بشناسد ، که یسنطور شد و یکی از آنها ( ملت بیدار) کامجو است ولو به هر فکر و اندیشه ای که باشد .
طرح تعغییر نام این سرزمین بسیار عال است ما از این طرح پشتی بانی میکنیم . کانادا


گزارش نوشته نامناسب
بالا 
 مشخصات ارسال پیغام خصوصی  
ویرایش پست پاسخ بهمراه نقل قول   موضوع پست: Re: پاسخ به آنانی که میخواهند نام افغانستان به خراسان تعویض کنند
 پست ارسال شده در: دوشنبه 30 دی 1387, 5:38 pm 

عضو انجمن
عضو انجمن
نماد کاربر

تاریخ عضویت: چهارشنبه 26 تیر 1387, 5:15 pm
پست ها : 63
اسم : Aria محل سکونت : :America ایمیل :

درپس نام افغانستان هیچ افتخاری وجود ندارد که من بر انافتخار نمایم جنگ کشتار انسان مواد مخدر القاعده طالب پس من به کدام یک از این افتخارات بیبالم ایا افغان گفتن دیوانگی نیست دوستان که در خارج زندگی میکند میداند زمانی که خود را افغان معرفی می نمایند چی نوع برخوردی باایشان میشود مهفوم افغان در دنیا دیگر دزد رازن ادم کش طالب ........وغیره


گزارش نوشته نامناسب
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher